سامانه ثبت نام الکترونیکیسامانه ثبت نام خبرنگاران استان

فرم ثبت نام خبرنگاران استان خوزستان

مشخصات فردی:
*
*
*
*
*
*
*
*
سابقه خبرنگاری:
سابقه تدریس:
نظرات و پیشنهادات:
از نظر شما ،مهمترین عوامل توسعه روزنامه نگاری در استان کدام است؟
از نظر شما، مهمترین نیازهای آموزشی در استان کدام است؟
نیازهای آموزشی جهت دانش افزایی خود را بنویسید و شخصا مایلید در کدام دوره شرکت فرمایید؟
سایر نظرات و پیشنهادات:
سوابق کاری :
مدارک مورد نیاز:

* = ضروری