سامانه ثبت نام الکترونیکیسامانه ثبت نام هنرمندان موسیقی استان

فرم ثبت هنرمندان انجمن موسیقی استان خوزستان

مشخصات فردی:
*
*
*
*
*
*
*
*
سابقه هنری:
سابقه تدریس:
نظرات و پیشنهادات:
از نظر شما ،مهمترین عوامل توسعه موسیقی کدام است؟
از نظر شما، مهمترین نیازهای آموزشی در استان کدام است؟
نیازهای آموزشی جهت دانش افزایی خود را بنویسید و شخصا مایلید در کدام دوره شرکت فرمایید؟
سایر نظرات و پیشنهادات:
مدارک مورد نیاز:

* = ضروری