سیستم مدیریت کیفیت (ISO)سیستم مدیریت کیفیت

 

 سیستم مدیریّت کیفیّت

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان با محورقراردادن رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا، استقلال فرهنگی، اعتلای آگاهی­های عمومی در زمینه­های مختلف و شکوفایی استعدادها و روحیّه تحقیق، تتبّع، ابتکار و هم­چنین رواج فرهنگ و هنر اسلامی و در راستای تحقّق اهداف فوق و حصـول اطمینـان از ارائه خدمـات با کیفیّـت مطلوب، تصمیـم به استـقرار سیستـم مدیریّت کیفیّت ISO 9001:2008 نمود. در این راستا از سال 1390 ضمن بررسی امکان­سنجی استقرار سیستم مدیریّت کیفیّت و مزایا و دستاوردهای این سیستم برای اداره کل، استقرار این امر در دستور کار کمیسیون تحوّل اداری قرار گرفت و پس از تصویب در کمیسیون مربوطه و تشکیل کمیته­های راهبری و اجرایی و با برگزاری بیش از 20 جلسه و با مشارکت بیش از 90 نفر از مدیران و کارشناسان اداره کل آغاز و در بهمن­ماه سال 1391 منجر به اخذ گواهینامه ISO 9001:2008 از شرکت QAL گردید که پس از صدور گواهینامه، فعّالیّت­های مربوط به حفظ و ایجاد بهبود در سیستم مدیریّت کیفیّت از سال 1392 آغاز گردیده است.

ساختار سیستم مدیریّت کیفیّت

   سیستم مدیریّت کیفیّت اداره کل شامل 36 فرایند می‌باشد. برای هر فرایند، شناسنامه شامل هدف و مسئول فرایند، شاخص‌های کلیدی عملکرد، ورودی، خروجی، فعّالیّت و مشتری تعیین شده است. تعامل بین هریک در نقشه فرایندی مشخّص شده است. هم­چنین 132 دستورالعمل کاری و فرم در سیستم مدیریّت کیفیّت تعریف شده است.

خط­ّمشی کیفیّت اداره کلّفرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان شاملتعهّد مدیریّت به بهبود مستمرّ سیستم مدیریّت کیفیّت بوده و این خطّ­مشی مبنایی برای تعیین، بازنگری اهداف و برنامه­ها به منظور نگهداری و بهبود مستمرّ نظام مدیریّت کیفیّت می­باشد که به منظور حصول اطمینان از تناسب و سازگاری با نظام مدیریّت کیفیّت به طور مداوم مورد بازنگری قرار گرفته و ضمن رعایت کلّیّه الزامات و مقرّرات، در اداره کلّ فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان ابلاغ و تفهیم می­گردد.

 

نتایج مراحل اجرایی استقرار ایزو 9001

1-      تصمیم‌گیری و تعهد مدیریت

2-      برنامه‌ریزی فعالیت‌ها و تعیین مسئولیت‌ها

3-      ارزیابی فعالیت‌ها و روش‌های اجرایی فعلی

4-      مستندسازی

5-      اِعمال روش‌های اجرایی

6-      ممیزی داخلی

7-      ممیزی نهایی

 

نتایج حاصل از استقرار سیستم مدیریّت کیفیّت

1-   تعیین اهداف کلان و خُرد به منظور بهبود فعّالیّت­ها و فرایندها در راستای تحقّق خطّ­مشی کیفیّت اداره کل و اجرای برنامه­های تحوّل و بهبود در سازمان بر مبنای اهداف مورد نظر.

2-   هدف‌گذاری برای بهبود فعالیت‌ها و فرآیندها در راستای تحقق خط مشی کیفیت اداره کل و تعیین و اجرای برنامه های بهبود و تحول سازمانی بر این مبنا

3-       انجام اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه شامل شناسایی علل بروز عدم انطباق‌ها و رفع آنها به صورت نظام‌مند

4-      نظام‌مند شدن فعالیت‌ها و خدمات ارائه شده به ارباب رجوعبا تدوین روش‌های انجام کار

5-   ایجاد فرهنگ کار تیمی با توجه به تجربیات بدست آمده در مرحله طراحی و استقرار سیستم مدیریت کیفیت توسط گروه‌های کاری مختلف

6-      سهولت گردش کار با تعیین مسوولیت‌ها

7-      بکارگیری سیستم مدیریت کیفیت و سایر سیستم‌های مدیریتی متعالی در جهت ارتقاء وبهبود عملکرد و فعالیت‌ها با توجه به رویکرد ارزیابی اولیه و عملکرد آنها