خط مشی کیفیت اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی خوزستان

 

       اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی خوزستان با محوریت رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا ، استقلال فرهنگی ، اعتلای آگاهی های عمومی در زمینه های مختلف و شکوفایی استعدادها و روحیه تحقیق ، تتبع ، ابتکار وهمچنین رواج فرهنگ و هنر اسلامی ،در راستای تحقق اهداف فوق و حصول اطمینان از ارائه خدمات با کیفیت مطلوب تصمیم به استقرار سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2008  نموده ومدیریت خودرا متعهد به بهبود مستمرسیستم مدیریت کیفیت می داند. بدیهی است اهداف فوق با تلاش کلیه کارکنان و رعایت خط مشی زیر امکان پذیر می باشد:

ترویج واشاعه فرهنگ اسلامی در سطح استانی ، ملی وبین المللی

افزایش میزان رضایت مشتریان

افزایش نقش فن آوری های نوین در ارائه وبهبودخدمات

ایجاد وبهبود زیر ساختهای مناسب به منظور توسعه فضاهای فرهنگی وهنری

این خط مشی مبنایی برای تعیین ، بازنگری اهداف وبرنامه ها به منظور نگهداری وبهبود مستمر نظام مدیریت کیفیت می باشد و جهت حصول اطمینان از تناسب وسازگاری با نظام مدیریت کیفیت به طور مداوم مورد بازنگری قرار گرفته وضمن رعایت کلیه الزامات ومقررات دراداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی خوزستان ابلاغ وتفهیم می گردد .

 

مدیر کل فرهنگ وارشاد اسلامی خوزستان