معرفی

تاریخچه اداره فرهنگی

اداره امور فرهنگی از ادارات ستادی می باشد که زیر نظر مـعاونت فرهنگـی و هنـری اداره کل فـعالیت می نماید که وظیفه اجرای سیاستهای اداره کل در زمینه فعالیتهای فرهنگی ، حمـایت از نویسندگان ، شعرا ، ادبا و سایر پدید آورندگان ، زمینه سازی فرهنگی و اجتـماعی برای عدم اسـتفاده از واژه های بیگانه در بخش تبلیغات ، فراهم آوردن زمینه اجرای قانــون حمایت ازمولفان و ثبت آثار فرهنگی آنها و تدوین ضوابط مربوط به انجام فعالیتهای فرهنـگی و ایجاد موسسات فرهنگی وفعالیتهای اقلیتهای دینی را بر عهده دارد .
شایان ذکر است رسیدگی به امور مراکز زیر در اداره امور فرهنگی صورت می گیرد .

1- دفاتر انتشاراتی
2- چاپخانه ها و صنایع وابسته
3- موسسات فرهنگی و هنری
4- کانونهای تبلیغاتی
5- اهل قلم و اقلیتهای دینی و مذهبی