معرفیمنشور اخلاقی

منشور اخلاقی کارکنان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیوزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پشتیبان و مروج فرهنگ و هنر اصیل ایران اسلامی است. ارج نهادن به شأن و منزلت ارباب رجوع و پاسخگویی شایسته به ایشان وظیفه ی اخلاقی و قانون این نهاد است.

با این رویکرد، اصولی را بدین شرح سرلوحة کار خویش قرار داده‌ایم.

  • در هر شرایطی به ارزش‌های دینی، مبانی اخلاقی و صفات معنوی و عمل به آن‌ها پای بندیم.
  • نوآوری، خلاقیت و تبدیل این نهاد فرهنگی به مراکز تولید واشاعة دانش، ادب و فرهنگ، برنامة محوری ماست.
  • ارتباطمان با ارباب رجوع را برپایة صداقت وبی‌آلایشی بنیان نهاده‌ایم و همواره برای تقویت آن می‌کوشیم.
  • بر آن باوریم که ارائه ی و بکارگیری شیوه‌های منطقی و سازنده برای پاسخگویی مناسب ارباب رجوع باید بهترین باشیم.
  • همواره و با تمام وجود از پذیرش پیشنهادهای اثربخشی که موجب تعالی سازمانی می‌شوند استقبال می‌کنیم.
  • نظم، وقت شناسی و آمادگی برای ارائه خدمات بهتر را از اصول مسلم و قطعی موفقیت مجموعة خود می‌دانیم.
  • به عنوان مجموعه‌ای یکپارچه و منسجم با تمام توان برای ارتقای سطح کیفیت خدمات می‌کوشیم.
  • تکریم و پاسخگویی مناسب به ارباب رجوع را فرصتی برای ارائه خدمات و انجام کار نیک تلقی می‌کنیم.
  • برای ارباب رجوع اهمیت قائل هستیم و آنان را به عنوان سرمایه سازمانی قلمداد می‌کنیم.
  • موفقیت و رشد مجموعه‌ای را که در آن کار می‌کنیم در گرو تعامل مثبت و مستمر با ارباب رجوع می‌دانیم.

 

« وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی »