معرفی دبیرخانه

مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی

« تاسیس ستاد عالی هماهنگی و نظارت بر کانونهای فرهنگی و هنری مساجد کشور »

 

متعاقب ماموریتی که شورای عالی انقلاب فرهنگی به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در زمینه ارائه طرح هایی برای مقابله  با تهاجم فرهنگی محول کرده بود، طرح احیای نقش واقعی فرهنگی و تبلیغی مساجد و استفاده بهینه از امکانات و تاسیسات دستگاه های دولتی که امکان بهره وری فرهنگی دارند، توسط وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مطرح شد و با توجه به نقش و مسئولیتی که مراکز و نهادهای فرهنگی، مردمی نظیر مساجد، دراین مقطع حساس می توانند بر عهده داشته باشند شورا تصویب کرد که: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هیاتی تشکیل دهد مرکب از: وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بعنوان رییس هیات، مسئول شورای هماهنگی و امور مساجد، رییس سازمان تبلیغات اسلامی، فرمانده نیروی مقاومت بسیج و رییس سازمان اوقاف و امور خیریه(بنا به ضرورت وزیر آموزش و پرورش رییس سازمان تربیت بدنی و شهردار تهران نیز دعوت خواهد شد.)

 

این هیات موظف است که فعالیت های ذیل را در مساجدی که آمادگی و استعداد کافی داشته باشند هدایت و سازماندهی کند:

1-تجهیز کتابخانه اینگونه مساجد، چنانچه امکان دایر بودن داشته باشند.

2-مساجدی که سالن برای نمایش داشته باشند، به نحوی تجهیز گردد که از این امکان برای نمایش فیلم های مفید استفاده شود.

3-در مساجدی که از نظر ساختمانی امکان دایر کردن کلاس دارند، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با کمک انجمن نمایش، انجمن خوشنویسی، انجمن سینمای جوان کانون سرودهای انقلابی خانه های نور(آموزش قرآن) اینگونه آموزش ها را دراین مساجد دایر خواهند کرد.

4-همکاری با اینگونه مساجد که بتوانند کلاس های آموزش زبان، آموزش های اعتقادی، آموزش کامپیوتر، آموزش امور بهداشتی، بهداشت خانواده، آموزش خیاطی و ... را با همکاری دستگاه های دیگر دایر نمایند.

 

تبصره1:وزارتفرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است که برای هدایت و سازندگی این فعالیت ها در استان ها و شهرستان ها نیز هیات هایی با ترکیب مشابه تشکیل دهد.

تبصره2:دستگاه ها و نهادهای مختلف اجرایی و تبلیغی و فرهنگی برای تحقق امور فوق موظف به همکاری با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد.

تبصره3:برای تحقق مفاد این مصوبه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای مساجدی که آمادگی تاسیس مراکز فرهنگی و هنری دارند اقدام خواهند کرد و بر حسب توان فعالیت این مراکز، داشتن صلاحیت های مهم در زمینه فعالیت هایی نظیر: تاسیس کتابفروشی، نشر کتاب، تاسیس کتابخانه، عرضه فعالیت های هنری نظیر گالری نقاشی و خط و ویدئو کلوپ برای این مراکز مهیا خواهد کرد.

تبصره 4:این هیاتها برای استفاده بهینه از امکانات و تاسیساتی که دستگاه های اجرایی کشور می توانند در جهت فعالیت های هنری بکار گیرد، برنامه ریز خواهد کرد.

 

عضویت استانداران در ستاد عالی هماهنگی کانون ها

 

عضویت استانداران در هیات های احیای نقش واقعی فرهنگی و تبلیغی مساجد مصوب سیصد و بیستمین جلسه مورخ 7/10/72 شورای عالی انقلاب فرهنگی به پیشنهاد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره عضویت استانداران در هیات های احیای نقش مساجد(موضوع مصوبه 196/د ش مورخ 21/1/72 شورای عالی انقلاب فرهنگی) تصویب شد.