معرفیچارت سازمانی

چارت سازمانی

 • مدیر کل

  • حراست

  • معاون طرح و برنامه

   • تسهیلات بانکی بنگاهای زود بازده

   • پژوهش

   • کارشناس حقوقی

   • آمار و اطلاعات

  • معاون مالی و اداری

   • کارشناس برنامه و بودجه

   • ذیحساب

    • تنظیم حساب

    • تنظیم حساب عمرانی

    • حقوق و دستمزد

   • رئیس امور اداری

    • اطلاعات

    • کارگزینی

    • امور رفاهی

    • کار پردازی

    • امور اداری

    • دبیرخانه

    • بایگانی

    • تلفن چی

    • امین اموال

    • انبارداری

    • نقلیه

   • مسئول ساختمانی

    • مهندسین ناظر

   • رئیس اداره آموزش و انفورماتیک

    • کارشناس انفورماتیک

    • کارشناس آموزش

  • معاون فرهنگی

   • رئیس مطبوعات

    • کارشناس مطبوعات

   • رئیس اداره فرهنگی

    • کارشناس چاپ و نشر

    • کارشناس تبلیغات و آگهی

    • کارشناس بررسی کتاب

    • کارشناس ادبی

  • معاون هنری

   • رئیس اداره هنری و سینمایی

    • کارشناس موسیقی

    • کارشناس نمایش

    • کارشناس هنرهای تجسمی

    • کارشناس سینمایی

   • دبیر خانه دائمی تئاتر

  • مدیر روابط عمومی

   • کارشناس روابط عمومی

   • واحد سایت روابط عمومی

  • کارشناس ارزیابی و رسیدگی به شکایات

  • ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستانها

  • مدیر حوزه مدیریت

  • مسئول دفتر

  • انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

  • شورای فرهنگ عمومی

  • کانون مساجد

  • پایگاه بسیج

  • امور ایثارگران