اداره آموزش

اداره آموزش دارای چهار واحد است:

1.      آموزش ضمن خدمت که مربوط به دوره های آموزشی خاص پرسنل بوده و طی سال توسط این اداره جهت افراد فوق برگزار می شود.

2.      آموزش پودمانی که مربوط به دوره های کاردانی بوده و اولین دوره نیز توسط این اداره در سال 82 برگزار و در 26/8/85 با برگزاری آزمون جامع به پایان رسید که طی آن 51 نفر نیروی شاغل و 2 نفر سهمیه آزاد موفق به اخذ مدرک کاردانی کتابداری و اطلاع رسانی گردیدند.

3.      کاردانش بخش دیگری از فعالیتهای اداره آموزش می باشد که اختصاص دارد به دوره های مهارتی کاردانش مصوب وزارت فرهنگ و ارشاد که از طریق دوره های عملی و نظری توسط هنرستان ها و آموزشگاه های مجری جهت هنرجویان بزرگسال و واجب التعلیم در استان برگزار می گردد . شایان ذکر است که طی دوره های فوق منجر به اخذ دیپلم مهارتی شده که هنرجو پس از مراجعه به آموزش و پرورش و تطبیق واحد های درسی تکمیلی موفق به اخذ دیپلم تحصیلی خواهد شد .

4.      واحد انفورماتیک