اطلاعیه، فراخوان و مناقصهفراخوان هافراخوان‌های هنریجشنواره بین المللی هنرهای تجسمی انسان و محیط زیست