اطلاعیه، فراخوان و مناقصهفراخوان هافراخوان‌های علمیدومین همایش بین المللی سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی

دومین همایش