تماس با ماشماره تلفن و نمابر دستگاه

شماره های تلفن و نمابر دستگاه

دفتر مدیریت

33330000

فاکس مدیریت

33332723

معاونت اداری و مالی- طرح و برنامه

33360880

حراست

33330338

رئیس امور اداری

33332724

رئیس دفتر ساختمانی

33334733

ذیحسابی

33363520

معاونت فرهنگی و  هنری 

33364245

روابط عمومی

33332017

رئیس امور هنری

33364416

رئیس امور مطبوعات

33330645

رئیس امور فرهنگی

33364417

رئیس روابط عمومی

33330646

 


تاریخ بروزرسانی : ۲۷ فروردین ۱۳۹۸ ۱۲:۴۴