• پست الکترو نیکی مسئولان و مدیران

نام و نام خانوادگی

سمت

پست الکترونیکی

محمد جوروند

مدیر کل

modir.khz@farhangmail.IR

پرویز عزیزی

معاونت ادارای مالی

mali.khz@farhangmail.IR

ناصر چنانی

معاونت هنری

honari.khz@farhangmail.IR

عباس حیدری

مدیر روابط عمومی

info.khz@farhangmail.IR

محمد جهانگیری

مدیریت پورتال

khz@farhangmail.IR


تاریخ بروزرسانی : ۱۰ تیر ۱۳۹۸ ۱۲:۳۴