• پست الکترو نیکی مسئولان و مدیران

نام و نام خانوادگی

سمت

پست الکترونیکی

محمد جوروند

مدیر کل

manager@ershadkhz.ir

پرویز عزیزی

معاونت ادارای مالی

mali@ershadkhz.ir

ناصر چنانی

معاونت هنری

honari@ershadkhz.ir

عباس حیدری

مدیر روابط عمومی

info@ershadkhz.ir

محمد جهانگیری

مدیریت پورتال

webmaster@ershadkhz.ir