متمم اساسنامه انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

مصوّب جلسه 258 مورّخ 73/06/01 شورای مشترک و تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 338 مورّخ 73/06/29 با توجّه به مفاد ماده 4 اساسنامه انجمن آثار و مفاخر فرهنگی (مصوّب جلسات  124 و 128 مورّخ 66/06/03 و 66/07/21  شورای عالی انقلاب فرهنگی) و به منظور اداره انجمن و تصریح وظایف هیأت امنای انجمن در جلسه مورّخ73/04/12  خود، این موارد را تصویب کرد.

ماده 1- ارکان انجمن

 الف - هیأت امنا
 
ب - هیأت مدیره
 
ج - مجمع عمومی اعضا
 
الف- هیأت امنا
 
ماده 2- وظایف هیأت امنا
 
الف - تصویب اعضای هیأت مدیره و رییس انجمن به پیشنهاد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی.
ب- تصویب سیاست ها و خطّ مشی‏های انجمن.
ج- بررسی و تصویب عملکرد و محاسبات سالیانة انجمن.
د- تصویب تشکیل شعب انجمن در هر استان یا خارج از کشور و تأیید هیأت امنای هر کدام.

ب- هیأت مدیره
 


ماده 3- هیأت مدیره مرکب از 5 نفر است که هر دو سال یکبار انتخاب می‏‌شوند و تجدید انتخاب آنان بلامانع است.
ماده 4- وظایف هیأت مدیره
الف - اجرای تصمیمات هیأت امنا.
ب - ادارة امور جاری انجمن.
ج - تنظیم و تصویب برنامه‏ها، آیین‏نامه‏ها و تشکیلات انجمن طبق اساسنامة آن.
د - برگزاری مجمع عمومی.
ماده 5- هیأت مدیره می‏تواند برای امور جاری انجمن، علاوه بر استخدام افراد لازم، از معاضدت و بکارگیری نیروی انسانی سازمان‏ها و مؤسّسات دولتی به ویژه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی استفاده کند.

ج- مجمع عمومی
ماده6- مجمع عمومی مرکب است از اجتماع اعضای رسمی و افتخاری علاقه‏مند به اهداف انجمن که در زمینة توسعه و تقویّت فعّالیّت‏های آن، راهنمایی و همکاری می‏ کنند.

منابع مالی و محاسبات انجمن
ماده 7- منابع مالی انجمن عبارت است از:
الف - درآمد حاصل از عوارض قانونی از جمله سیمان.
ب - کمک‏های مالی و تجهیزاتی بخش دولتی و یا خصوصی.
ج - درآمد حاصل از فروش نشریّات و کتاب‏‌های انجمن.
د - درآمدهای متفرّقه.

ماده 8- محاسبات انجمن به عهدة خزانه ‏دار است و حواله‏های صادر شده باید به امضای رییس هیأت مدیره و خزانه‌‏دار برسد.
تبصره: عایدات انجمن مختصراً صرف امور ناظر به اهداف و خطّ مشی‏های انجمن می‏شود.

وضعیّت حقوقی و ثبت انجمن
ماده 9- انجمن، مؤسّسه‌‏ای است عمومی، عام‏المنفعه و دائمی و اموال آن نیز عمومی است.
تبصره: کلیّة حقوق و امتیازات و اموال انجمن آثار ملّی (سابق) به انجمن آثار و مفاخرفرهنگی تعلّق دارد و این انجمن جایگزین انجمن آثارملّی محسوب می‏شود.
این متمم در 9 ماده و 2 تبصره در جلسة 338 مورّخ 73/06/29  شورای عالی انقلاب فرهنگی تأیید شد.
در نخستین گام پس از تعیین اعضای هیأت مدیره و همچنین رییس هیأت مدیرة انجمن آثار و مفاخر فرهنگی اقدامات ضروری جهت تنظیم جداول سازمانی و نیروی انسانی و همچنین تدوین شرح و وظایف هر یک از مدیریت‏های داخلی انجمن آغاز شد و با تصویب سازمان و وظایف مدیریت‏های انجمن و ابلاغ به قسمت‏ها، فعّالیّت عملی جهت راه‏اندازی مجموعه، شکلی تازه به خود گرفت.

 


اعضای هیأت امنای انجمن آثار و مفاخر فرهنگی
با عنایت به بند چهار مادة سوم اساسنامه انجمن آثار و مفاخر فرهنگی (مصوّبات جلسات124 و128 مورّخ 66/06/03 و66/07/21  شورای عالی انقلاب فرهنگی) و نظر به اتمام مدّت دورة عضویّت هیأت امنای انجمن، نامزدهای ذِیل از میان شخصیّت‏های فرهنگی به عنوان اعضای جدید انتخاب شدند.

1-
ریاست محترم جمهوری جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد
ریاست محترم هیأت امنای انجمن آثار و مفاخر فرهنگی
2-
معاون اوّل محترم رئیس جمهور جناب آقای محمّدرضا رحیمی
جانشین ریاست محترم هیأت امنای انجمن آثار و مفاخر فرهنگی
3-
وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی جناب آقای دکتر سید محمد حسینی
عضو محترم هیأت امنای انجمن آثار و مفاخر فرهنگی
4-
وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری جناب آقای دکتر کامران دانشجو
عضو محترم هیأت امنای انجمن آثار و مفاخر فرهنگی
5-
جناب آقای دکتر علی اکبر ولایتی
عضو محترم هیأت امنای انجمن آثار و مفاخر فرهنگی
6-
جناب آقای دکتر محمّدرضا مخبر دزفولی
عضو محترم هیأت امنای انجمن آثار و مفاخر فرهنگی
7-
جناب آقای حجت الاسلام والمسلمین دکتر سید صدرالدین شریعتی
عضو محترم هیأت امنای انجمن آثار و مفاخر فرهنگی
8-
جناب آقای دکتر غلامعلی حدّاد عادل
عضو محترم هیأت امنای انجمن آثار و مفاخر فرهنگی
9-
جناب آقای مهندس سیّد عزت الله ضرغامی
عضو محترم هیأت امنای انجمن آثار و مفاخر فرهنگی
10-
جناب آقای مهندس سید مصطفی میر سلیم
عضو محترم هیأت امنای انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

 
اعضای هیأت مدیره انجمن آثار و مفاخر فرهنگی
 

براساس بند الف مادة2 متمم اساسنامة انجمن، اعضای جدید هیأت مدیره و رییس هیأت مدیرة آن به مدّت دو سال به پیشنهاد جناب آقای دکتر سیّد محمّد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی انتخاب گردیدند.
1-
جناب آقای دکتر مهدی محقّق
ریاست محترم هیأت مدیرة انجمن آثار و مفاخر فرهنگی
2-
جناب آقای حجت الاسلام والمسلمین محمد جواد ادبی
رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی
3-
جناب آقای بهمن درّی
عضو محترم هیأت مدیرة انجمن آثار و مفاخر فرهنگی
4-
جناب آقای دکتر غلامرضا خواجه سروی
عضو محترم هیأت مدیرة انجمن آثار و مفاخر فرهنگی
5-
جناب آقای دکتر علی اکبر رزمجو
عضو محترم هیأت مدیرة انجمن آثار و مفاخر فرهنگی