اساسنامه انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

مصوّب جلسات124و128 مورّخ 03/06/66 و21/07/66  ( شورای عالی انقلاب فرهنگی)

به منظور تحقّق اهداف و وظایف مشروحة ذیل، انجمنی تحت عنوان «انجمن آثار و مفاخر فرهنگی» تأسیس می‏ شود

 

 ماده 1- هدف
   
معرّفی و بزرگداشت عالمان و متفکّران عرصة فرهنگ و تمدّن اسلام و ایران و احیا و انتشار آثار ارزندة آنان و همچنین معرّفی آثار فرهنگ و تمدّن اسلام و ایران و نقش و سهم ایرانیان در اعتلا و ارتقای آن.

 

ماده 2- رئوس وظایف
   
الف- تهیه و انتشار زندگی نامة عالمان و متفکّرانی که در اعتلای فرهنگ و تمدّن اسلام و ایران منشاء اثر بوده‌‏اند و احیای آثار آنان.
   
ب - برگزاری مجامع تحقیقی و برپائی مراسم بزرگداشت و کمک به ساختن بناهای یادبود و امثال آن و مشارکت مؤثّر در سمینارها، مجامع و نمایشگاه‏های فرهنگی مهمّ ایران و جهان.
   
ج- تجلیل، تشویق و حمایت از پدیدآورندگان آثار فرهنگی و علمی ارزنده و همکاری در امر انتخاب کتاب‏های برگزیدة سال.
   
د- مبادلة اطّلاعات و همکاری با مؤسّسات فرهنگی و کتابخانه‏های داخل و خارج کشور در زمینة تهیّه و تکمیل فهرست مجموعه ‏های نفیس فرهنگی و هنری و کتاب‏ها و نسخ خطّی و تلاش در نشر این کتاب‏ها و نسخ و تشویق و ترغیب به تحقیق در آثار ارزندة فرهنگ اسلام و ایران.
   
ه - معرّفی تاریخ فرهنگ اسلام در ایران به ویژه سهم ایرانیان در خدمت به اسلام و تمدّن اسلامی و میراث اسلام در ایران.

 
ماده 3- اعضای هیأت امنا
     1-
ریاست جمهوری (ریاست عالیه)
     2-
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
     3-
وزیر فرهنگ و آموزش عالی
     4-
سه نفر از استادان و شخصیّت‏های دانشگاهی به معرّفی وزیر فرهنگ و آموزش عالی و تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی
     5-
سه نفر از علما و شخصیّت‏‌های فرهنگی و هنری کشور به معرّفی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی

 
ماده 4- در مورد ترکیب هیأت مدیره، منابع مالی و سایر امور انجمن، هیأت امنا در چهارچوب این مصوّبه به نحو مقتضی اتخاذ تصمیم خواهد نمود.

 
ماده 5- این مصوّبه در5 ماده طّی جلسات بیست و هشتم تا سی و دوم از تاریخ 27/10/65 تا تاریخ 09/12/65 در شورای فرهنگ عمومی تصویب شده و در جلسات 124 و128 مورّخ 03/06/66 و 21/07/66 شورای عالی انقلاب فرهنگی با اصلاحاتی به تصویب نهایی رسید