آئین نامه (و اصلاحیه) نحوه تشکیل شعب انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در مراکز استانها و خارج از کشور

در اجرای بند «د» از ماده 2 و بند «ج» از ماده 4 متمم اساسنامه انجمن آثار و مفاخر فرهنگی مصوب جلسه 258 مورخ 73/06/01 شورای مشترک و تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب جلسه 338 مورخ 73/06/29، آیین نامه (و اصلاحیه) زیر به منظور تعیین ضوابط تشکیل شعبه‌های انجمن در مراکز استانها و خارج از کشور تنظیم می‌گردد:

 ماده 1: هدف از تشکیل شعب انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و وظایف آنها، همان اهداف و وظایف تعیین شده در مواد یک و دو اساسنامه مصوب جلسات 124 و 128 مورخ 66/06/03 و مورخ 66/07/21 شورای عالی انقلاب فرهنگی است.
 ماده 2: تعداد اعضای هیأت امنای شعب انجمن در مراکز استانها هفت نفر می باشند. نماینده محترم ولی‌فقیه و امام جمعه مرکز استان، استاندار محترم به عنوان رئیس، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان به عنوان دبیر و نماینده مجمع نمایندگان استان برای مدت دو سال به عنوان اعضای ثابت آن تعیین می‌شوند.
 سه نفر اعضای هیأت امنا برای مدت دو سال با معرفی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان از میان شخصیت‌های برجسته فرهنگی تعیین و پس از تأیید اعضای ثابت به هیأت مدیره انجمن پیشنهاد می­‌گردند.
 تبصره: دبیر هیأت امنا به منظور پیگیری امور جاری انجمن یک نفر را به عنوان رئیس دبیرخانه انجمن آثار و مفاخر استان تعیین می‌کند.
 ماده 3: هیأت امنا از بین خود یک نفر را به عنوان خزانه دار انتخاب می نماید.
 ماده 4: مدیران کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استانها فهرستی شامل شرح حال، آثار علمی و فرهنگی و سایر اطلاعات لازم در مورد اعضای پیشنهادی شعب تهیه و به هیأت مدیره انجمن ارسال می نمایند.
 ماده 5: پیشنهادهای واصله موضوع ماده 3 در هیأت مدیره انجمن مطرح و پس از تأیید، جهت تصویب نهایی به هیأت امنای انجمن در مرکز تقدیم خواهد شد.
 تبصره یک: صدور احکام اعضای هیأت امنای شعب با هیأت مدیره انجمن در مرکز است.
 تبصره دو: در شعب خارج از کشور سفیر به عنوان رئیس و رایزن فرهنگی به عنوان دبیر انجمن تعیین می‌گردند. ترکیب و تعداد اعضاء هیأت امناء شعبه­‌های خارج از کشور پس از پیشنهاد دبیرو تأیید رئیس در آن شعبه، با رعایت مفاد این آئین­‌نامه نسبت به صدور حکم توسط هیأت مدیره انجمن در مرکز اقدام خواهد شد. پیشنهاد اعتبارات ارزی مورد نیاز و سایر خدمات درخواستی و به کارگیری افراد از طریق رئیس و دبیر انجمن در کشورهای مختلف انجام خواهد شد.
 ماده 6: مدیران کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استانها مقدمات لازم را جهت تعیین محل مناسب، تهیه لوازم و تجهیزات و استفاده از خدمات افراد معمول داشته و پیشنهادهای لازم را به هیأت مدیره انجمن در مرکز ارسال خواهند نمود.
 ماده 7: اعتبارات لازم جهت انجام فعالیت‌های شعب انجمن در استانها، از محل اعتبارات کمکی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در مرکز و جذب کمک‌های مالی و تجهیزاتی بخش دولتی و خصوصی در محل، درآمد حاصله از فروش کالای انتشاراتی و جذب کمک‌های افراد و سازمان‌های مختلف در استان مربوطه تأمین می گردد.
 تبصره: درآمدهای شعب انجمن از هر محلی که باشد، منحصراً صرف امور ناظر به اهداف و خط مشی‌های انجمن در محل می باشد.
 ماده 8: به منظور تسریع در انجام امور محوله شعب انجمن، حساب جاری در یکی از بانک‌های استان محل تشکیل افتتاح و حق برداشت از حساب مذکور با رئیس هیأت امنا و خزانه دار خواهد بود.
 ماده 9: هیأت‌های امنای شعب موظف اند برنامه‌های پیشنهادی و گزارش فعالیت‌های انجام شده را به صورت شش ماهه به هیأت مدیره انجمن ارسال نمایند تا در مورد نحوه برگزاری مراسم و غیره و امکان تأمین و حواله اعتبارات مورد نیاز بررسی و تصمیم گیری شود.
 ماده 10: با توجه به وظایف و اختیارات رئیس هیأت مدیره و خزانه دار موضوع ماده 8 متمم اساسنامه انجمن، مسئولان موظفند گزارش شش ماهه و سالانه فعالیت‌های مالی و هزینه‌های انجام شده را به انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ارسال نمایند.
 این آیین نامه در ده ماده و چهار تبصره تنظیم و در جلسه مورخ 89/05/20 هیأت مدیره انجمن آثار و مفاخر فرهنگی به تصویب رسید.